Home articles Articles Camp visual
Camp visual

ImageEl camp visual continúa essent indispensable per valorar la progressió glaucomatosa. La tècnica d'exploració més utilitzada actualment és la campimetria automatizada, que ens permet valorar l'estat del camp visual del pacient respecte la població normal de la mateixa edat i posteriorment analitzar la pèrdua de sensibilitat que presenta al llarg del temps. Tot i els avantatges d'aquesta prova té els inconvenient de ser subjectiva i difícil d'interpretar. Cal tenir en compte el tipus de camp que tenim davant, la fiabilitat, les fluctuacions i que no tot els defectes son glaucoma sino que pot veure's alterat en altres malalties oftalmo-neurològiques.

Actualment en la campimetria computeritzada disposem de softwares, com el glaucoma progression analysis (GPA) per Humprey, que ens permeten analitzar si hi ha progressió del camp visual en el temps i la velocitat d'aquesta progressió fent inclús una anàlisi de tendència pels pròxims anys. Tot i així s'ha de tenir en compte que es segueix un model matemàtic lineal que no sempre es correspon amb la evolució futura de la malaltia. A més, en camps visuals amb afectació severa l'anàlisi de la progressió també presenta limitacions.