Home articles Articles Pseudoduplicació papil·lar
Pseudoduplicació papil·lar
La pseudoduplicació papil·lar és una entitat poc freqüent, bilateral i assimptomàtica, deguda a colobomes coriorretinians peripapil·lars.Image El diagnòstic diferencial s’ha de fer amb la duplicació vertadera papil·lar, malformacions papil·lars i cicatrius coriorretinianes. La pseudo-duplicació de la papil·la òptica sol ser bilateral, sense afectació visual i deguda a un coloboma coriorretinal peripapil·lar[i]. El diagnòstic diferencial principal és amb la duplicació papil·lar vertadera: on ens trobem un sistema de circulació dual amb un doble nervi òptic (molt rar en humans, unilateral i amb afectació visual), amb cicatrius coriorretinianes secundàries a malalties infeccioses o vasculars i amb colobomes papil·lars[ii],[iii].En les imatges que es presenten es descarta per l'aspecte de fons d’ull un coloboma papil·lar i per les proves d’imatge un sistema de circulació dual i/o un doble nervi. ImageLa simetria del quadre, la presència d’una zona central de teixit fibroglial i l’absència d’altres lesions coriorretinianes o signes inflamatoris fan poc probable l’origen secundari a inflamació o infecció, per tant, es considera un coloboma coriorretinià resultat d’una anomalia del desenvolupament, tot i que la localització superior és difícil d’explicar tenint en compte la zona de tancament de la fenadura òptica fetal.


[i] Islam N, Best J, Mehta JS, Sivakumar S, Plant GT, Hoyt WF. Optic disc duplication or coloboma?. Br J Ophthalmol. 2005 Jan;89(1):26-9.
[ii] Cellini M, Alessandrini A, Bernabini B, Merlo D. pseudodoubling of the optic disc : a colour doppler imaging study. Opthalmologica 2003;217:370-372.
[iii] Vedantham V. Double optic disc, optic disc coloboma and pit: spectrum of Irbid disc anomalies in a single eye. Arch. Ophthalmol 2005; 123:1450-1452.